FAQ LÖSEN 1.0

Ett och samma företag kommer väl inte att redovisa på mer än ettsätt? Det hittillsvarande sättet är att skicka listor till de olika byggavdelningarna. När företaget börjar med LÖSEN slutar man väl med det gamla sättet? Om ett år så är det väl ingen som har behov av gamla sättet?

Så är det tänkt! LÖSEN ska ersätta nuvarande utskick av listor.

Var och hur ska företagen skicka sina lönegranskningsfiler?

Måste företagen besöka en webbadress för att ladda upp filerna manuellt?

Hur ofta ska företagen skicka lönegranskningsunderlag?

Mellan vilka tider eller på vilka dagar ska man skicka lönegranskningsunderlag?

Hur gör företag som har flera lönekörningar under en månad (t ex tvåveckorslön). Ska företagen rapportera dessa i samma fil, dvs med flera start-/slutdatum eller ska flera filer skickas månad. Eller ska företagen summera totalt gjorda utbetalningar för månaden och rapportera månadsvis?

Ett företag kan ha 2-veckorslön. Det kan bli 2 eller 3 lönekörningar på en månad. Kan man då skicka LÖSEN filen efter varje lönekörning, t .ex förlöneperioden 23 maj 2011 till och med 5 juni 2011?

Rapporteringstjänsten håller väl reda på så företagen inte glömmer någon period?

Finns det något annat sätt att rapportera in en fil som skapats från lönesystemet?

Kan byggföretagen korrigera inrapporterat data?

Hur förhåller sig LÖSEN till PUL?

Vilka personer ska ingå i underlaget?

Exakt vilka anställda ska ingå i underlaget?

Vilka anställda ska INTE ingå i lönegranskningsunderlaget?

Hur vanligt är det att villkoren för lön varierar mellan olika byggarbetsplatser som en och samma anställd arbetar på? Vår målgrupp har 0-20 anställda, där är det vanligt att så småföretag har olika villkor på lönen mellan olika byggarbetsplatser?

Mertid, vad gäller här. Ska utbetald ersättning för mertid och mertidstimmarna påverka arbetade timmar och lönesumma eller är det timmar och ersättning för övertid som ska påverkas?

Komp: a) När man arbetar övertid och vill spara tiden som komptimmar - här ska väl bara timmar för övertid redovisas. b) Om man sedan plockar ut komptiden i pengar redovisar man densom övertidsersättning? c) Tar man ut komptid i tid redovisas inte detta?

Hur är det med annan tid som inte ska ingå i Lösen. Semesterlön ska inte ingå? Gäller detta utbetald semesterlön, utbetald semesterdaglön, utbetalt semestertillägg?

Arbetstidsförkortning Hur är det tänkt att det ska fungera vad gäller arbetstidsförkortning? a) Vid registrering i löneprogrammet görs en avsättning av dessa timmar till en tidbank via en löneart - Ska dessa timmar tasmed i underlag för lösen, arbetade timmar? b) Den anställde väljer att ta ut timmarna som ledig tid - Skadessa timmar tas med i underlaget (arbetade timmar)? c) Den anställde får ersättning istället för arbetstidsförkortning- Detta tas med i underlaget (lönesumma)?

Är det viktigt vilket filformat och fältformat man använder då man skickar lönegranskningsunderlaget till LÖSEN?

Finns det krav eller önskemål på XML-filens namn vid rapporteringen?

Ska jag förlita mig på att losen.xsd-filen är "facit" och att fält o fältnamn i den är spikad?

Redovisning av XML-taggen LänOchKommun ligger inte på personnivå. Hur gör man då om företaget har anställda som arbetar på olika byggplatser - krävs det då flera filer, dvs en fil per LänOchKommun?

Hur redovisar man i LÖSEN-filen om en person under en löneperiod har fått ändrat fördelningstal?

Kan fördelningstal noll förekomma på en person som ska redovisas?

Vi lönesystemstillverkare har fått en tabell med Yrkeskoder sominnehåller t.ex 721600 Dykare. Finns det krav på att yrkeskod i filen ska vara korrekt = finnasi denna tabell? Blir filen inte godkänd annars? Om krav att ett löneprogram ska kunna kolla att yrkeskoden finns så måste ju det ingå i programmet. Om det nu skulle komma ändring/ny under löpande år så kommer ju inte det att fungera eftersom löneprogrammet kanske inte uppdateras mer än vid årsskiftet. Samma fråga gäller för avtalskoder och kommunkoder.

Utbetalning av OB-ersättning: Exempel, utbetalning av OB-ersättning Har arbetat 120 timmar under mars månad, ingen frånvaro Har under månaden rätt till ob-ersättning för 5 timmar Utbet lön = ML 20 000 + ob-ersättning 210 kr → vad ska redovisas till Lösen:

Vad innebär löneperiod?

Funderar lite gällande löneperiod och vilken period det egentligen är som ska redovisas. Vilken av nedanstående lönekörningar skulle jag rapportera för april månad (två exempel)? Exempel 1: Förutsättning, företaget har månadsavlönade med innevarande månadsom löneperiod. Lön 1 Har utbetalningsdag 2011-04-25 Löneperiod är 2011-04-01-2011-04-30, dvs. den period månadslönen gäller för. Avvikelseperiod 2011-03-01-2011-03-31, dvs den period övertidsersättning, sjukfrånvaro mm gäller för. Lön 2 Har utbetalningsdag 2011-05-25 Löneperiod är 2011-05-01-2011-05-31, dvs. den period månadslönengäller för. Avvikelseperiod 2011-04-01-2011-04-30, dvs den period övertidsersättning, sjukfrånvaro mm gäller för. I vilket läge ska jag rapportera april för LÖSEN. Efter Lön 1 eller vänta tills LÖN 2 är klar eftersom det är först då alla avvikelser för april är färdiga?

Hur görs redovisning om den anställde har timlön halva månaden och månadslön den andra halvan?

Ska man inte redovisa Arbetade timmar för personer med månadslön?

Ska avtalsenlig månadslön redovisas med beloppet 0 för en timavlönad (fältet är obligatoriskt enligtanvisningarna)? Samma sak om den anställde saknar exempelvis övertidstimmar, redovisas dessa med värdet 0?

Jag har inte klart för mig hur man redovisar lönesumma och månadslön för timavlönad respektive månadsavlönad. Vad ska egentligen fyllas i vad gäller fälten 'Avtalsenlig månadslön' och 'Lönesumma'

Heltidslönen som ska redovisas som Tidlön för månadsavlönade, är det innan ev. löneväxling?

När det gäller tidlön och övertidstillägg ska dessa inte blandas. Min fråga här, om en anställd arbetat 1 övertidstimme får den anställde i vårt system två lönearter, dels en timlön och dels ett övertidstillägg. Att särskilja den enskilda övertidstimmen är inget problem, men hur vill man göra med pengarna, är det endast beloppet på själva övertidstilläget som ska redovisas för övertiden eller ska grundtimlönen även räknas med i övertiden? Hur skulle ni vilja ha nedanstående exempel redovisat vaddet gäller Tidlön och Övertidstillägg? Löneart 1= Timlön 1 timme Belopp 100kr Löneart 2 = Övertidstillägg 1 timme Belopp 50kr

Om den anställde har fått en ny månadslönen i mitten på löneperioden. Ska då den anställde delas upp två ggr i filen då? (är det samma hantering om det gäller ny månadslön eller ny timlön i mitten av löneperioden?)

Funderar lite på retroaktiv lön, om det på en månad betalas ut en retroaktiv lön innehållande värden för de tre senaste månaderna. Hur skulle ni vilja hantera detta?

En lön kan bestå av flera kategorier med olika löneperiodsintervall. t.ex: Timavlönad med perioden 2011-02-16 - 2011-03-15 Månadsavlönad med perioden 2011-02-01 - 2011-02-28 Xml-filen bör väl då bli? Organisationsnr Företagsnamn Löneperiod 2011-02-16 - 2011-03-15 … anställda … Löneperiod 2011-02-01 - 2011-02-28 … anställda … Osv

Kan man anta att Avtalsområde resp yrkeskod är oförändrat under en löneperiod? T.ex Yrkeskod Övr.byggnadsarbetare o lärlingar kan ju faktiskt bryta under en löneperiod. (Ju mer brytningar - ju jobbigare för löneadmin. att komma ihåg)

Ser lite olika benämningar på olika ställen, så vad gäller: Byggföretagen, Byggnads, byggavtalet(anläggningsavtalet), entreprenadmaskinavtalet, ME, Maskinentreprenörerna?

Som lönesystemstillverkare skulle vi gärna vilja få Excel-dokumentet som man kan använda vid manuellrapportering. Då kan den användas om ett byggföretag missat rapporteringen av uppgifterna och måste göra det manuellt. En ENKEL Excel-mall skulle kunna vara en hjälp eftersom vårt löneprogram kan exportera till klippbord och därifrån in i Excel som sedan manuellt kan justeras.

Som jag förstår så finns inget undantag för timlön, övertid, OB,helglön, permission mm? Om man kan få fram summan av dessa för ett helt år så är det detta som ska ha redovisats på filerna? Finns det något fall där en byggare arbetat med något"undantag", t ex lite städning på kontorsrum = internt förföretaget eller låsning, tvätt av bilar mm. som inte ska tas med i LÖSEN-filen.

Om ni har andra frågor om LÖSEN som inte finns i listan på den här sidan, tar vi gärna emot frågor skicka till LÖSEN

Hjälp

Kontakt

Support för medlemsföretag i Byggföretagen

eller Maskinentreprenörerna (ME), kontakta:

E-post: losensupport@byggforetagen.se
Telefon: 08-505 559 70

Support för företag som har hängavtal med Byggnads
hänvisas till den byggnadsregion där ni är verksamma.

Sök regioner här

Lönesystemtillverkare som vill bli certifierade eller har frågor, kontakta: