Om LÖSEN

Byggnads har i Byggavtalet 2010 respektive Entreprenadmaskinavtalet 2011-2012 enats med Byggföretagen respektive Maskinentreprenörerna om att alla företag som följer dessa avtal löpande ska skicka ett lönegranskningsunderlag till Byggnads.

Personuppgifter som skickats in för oorganiserade arbetstagare eller arbetstagare i andra fackförbund ska inte kunna identifieras av Byggnads. Det enklaste sättet för företagen att göra detta är att skapa ett lönegranskningsunderlag från sitt lönesystem som sedan kan skickas till Byggnads.

Parterna har därför tillsammans tagit fram ett specifikt filformat för ett sådant underlag, och ett IT-system där underlaget kan hanteras. Detta kallas LÖSEN (LÖneunderlag Säkert och ENkelt).

Initialt baserades filformatet för LÖSEN enbart på tidlöner.
Det har därefter utökats med ytterligare informationsfält för att också kunna rapportera in underlag baserat på prestationslöner.
Samtidigt har det lanserats ett av parterna gemensamt framtaget IT-verktyg, benämnt Avstämningsverktyget, som nu används i samband med löpande avstämningar av prestationslöner.